متن استاتیک شماره 54 موجود نیست

رسالت و چشم انداز دانشکده پیراپزشکی 

چشم انداز (vision)

  دانشکده پیراپزشکی استهبان درنظردارد ازطریق بهره گیری ازهمکاری و مشارکت اساتید مجرب، کارکنان و دانشجویان و با بهره گیری ازفناوری های نوین، ایجاد فضای توام با خلاقییت ونوآوری، ازطریق برطرف نمودن مشکلات و نیازهای آموزشی در جایگاه برتر در سطح منطقه دست یافته و درتولید وانتقال دانش پیراپزشکی درآینده سهم بسزایی داشته باشد .

رسالت (Mission)

 رسالت این دانشکده تعلیم و تربیت نیروی انسانی توانمند، کارآمد و متعهد مورد نیاز کشور وتولید دانش و فناوری در زمینه علوم پیراپزشکی است. ارائه خدمات و آموزش مطلوب به دانشجویان درسطوح مختلف و ایجاد شرایط مطلوب یاددهی ویادگیری در حیطه علوم پیراپزشکی و انجام فعالیتهایی از قبیل برنامه ریزی،هدایت وانجام پژوهش در آموزش،توانمندسازی نیروی انسانی،افزایش انگیزه در فراگیران ومدرسین،استفاده بهینه از منابع و تجهیزات،تحول در برنامه های آموزشی وارزشیابی مستمرفرایندهای آموزشی و پژوهشی از ماموریتهای این دانشکده است .

اهداف کلی (Goals)

 1. تأمین نیروی انسانی مورد نیاز کشور با تربیت افراد توانمند در رشته های تحصیلی موجود
 2. ارتقاء سطح کیفیت آموزش
 3. بهره مندی از پژوهش جهت ارایه خدمات بهینه در رشته های مد نظر
 4. افزایش سطح خدمات امور فرهنگی
 5. ارتقاء کیفیت امور اداری و مالی و رفاهی
 6. تولید دانش و مهارتهای عملی در دانش آموختگان
 7. مشارکت در بهبود نظام آزمایشگاهی کشور، اتاق عمل و هوشبری کشور

ارزش ها (Values)

 دانشکده پیراپزشکی استهبان در راستای ارزشهای اسلامی حاکم بر جامعه و به عنوان یکی از حوزه های دانشگاه علوم پزشکی
شیراز، در راستای تحقق مأموریت دانشگاه در حرکت به سمت تعالی در آموزش، پژوهش و ارایه خدمات بهداشتی و درمانی، ارزش ها، اعتقادات وباورهای ذیل را سرلوحه کار قرار خواهد داد :

 1. فعالیتهای گروهی و کار تیمی در تمامی سطوح
 2. توجه به ارزشهای اسلامی و معنوی
 3. حفظ کرامت انسانی
 4. اهتمام به اخلاق حرفه ای
 5. پاسخگویی اجتماعی
 6. حفظ و رعایت مالکیت فکری
 7. اخلاق مداری در وموزش و پژوهش
 8. گرایش به پژوهش های کاربردی و جامعه محور
 9. مسئولیت پذیری اجتماعی
 10. توجه به آینده پژوهی و وینده نگاری
 11. یادگیری مادام العمر
 12. عدالت محوری در سلامت و آموزش
 13. مشارکتهای بین المللی
 14. مشورت در امور