متن استاتیک شماره 54 موجود نیست
 
دکتر مائده مطوس
مدرک تحصیلی: متخصص پاتولوژی
 

شرح وظایف ریاست دانشکده

۱-     نظارت بر امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اداری مالی دانشکده و برطرف کردن مشکلات و موانع موجود در هرحوزه به منظور هموار کردن مسیر علمی فرهنگی

             دانشجویان و گام برداشتن در جهت ارتقاء دانشکده در همه امور

۲- مدیریت دقیق بر طراحی و اجرای برنامه استراتژیک یک ساله، پنج ساله و ده ساله دانشکده

۳- نظارت بر حسن انجام شرح وظایف گروه های آموزشی رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی، زبان، معارف اسلامی و عمومی(شامل تربیت بدنی، فارسی، کامپیوتر)

۴- مسئولیت امور مربوط به آزمایشگاه غربالگری نوزادان استان

۵- ارتباط با مسئولین محترم دانشگاه از طریق شرکت در شوراهای مختلف جهت پیگیری امور مربوط به دانشکده

۶- تلاش درجهت ارتقاء علمی و عملی اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان