متن استاتیک شماره 54 موجود نیست
">
 
استهبان- بلوار قائم - دانشکده پیراپزشکی


شماره تلفنهای دانشکده:
 
خارج از استان فارس، پیش شماره ۰۷۱ را شماره گیری فرمایید
 
ریاست:
 
۳۶۳۷ ۵۳۲۳
 
معاون آموزشی:
۵۳۷۳ ۵۳۲۳
 
واحدهای اداری:
۷۳۸۳ ۵۳۲۲
 
۷۲۷۳ ۵۳۲۲
 
جهت ارتباط با واحد اداری مورد نظر، بر اساس جدول زیر، شماره داخلی مورد نظر را
 
شماره گیری فرمایید
 

 

 
کد پستی:
 
۳۵۵۵۵ - ۷۴۵۱۷
 
پست الکترونیکی:
 
est.paramed۲۰۲۰@gmail.com
 
شماره تلفن­های داخلی دانشکده
 

ردیف

نام واحد

شماره داخلی

شماره تلفن گویا

۱

ریاست

۱۰۲

۶

۲

معاون آموزشی

۱۰۵

۱

۳

معاون پژوهشی و استعداد درخشان

۱۲۰

۳

۴

معاون فرهنگی، دانشجویی

۱۵۱

۲

5

معاون پشتیبانی

200

 

6

مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

۱۰۸

 

7

مدیر گروه اتاق عمل و

مدیرگروه هوشبری

۱۱۰

 

8

مسئول امور عمومی

 

 

9

فن آوری اطلاعات

۱۱۴

 

10

تدارکات و حسابداری

۱۱۴

 

11

کتابخانه

۱۵۹

 

12

انتظامات، سرایداری

127

۵

13

تاسیسات

۱۲۱

 

14

آشپزخانه

۱۴۲

 

15

فاکس

۱۰۶

۷

16

آزمایشگاه آموزشی

۱۱۱

 

17

ساختمان آموزشی شهدای دانشجو

۱۶۶