متن استاتیک شماره 54 موجود نیست
 ریاست دانشکده
 دکترمائده مطوس

۵۳۲۲۰۷۲۲  داخلی ۱۰۲
 
 معاونت آموزشی
  مهندس ارسلان رستمی قرقانی

 ۵۳۲۳۰۷۲۲  داخلی ۱۰۵
 
 معاونت پشتیبانی
 مهندس سید مجتبی حسینی

۵۳۲۳۰۷۲۲  داخلی ۲۰۰
 
 معاونت پژوهشی
 دکتر علی زارعی

  ۵۳۲۳۰۷۲۲ داخلی  ۱۲۰
 
معاونت فرهنگی دانشجویی
 حاج آقا سید محسن رضوی

۵۳۲۳۰۷۲۲ داخلی ۱۵۱
 
 حراست
 سرکار خانم کیانی

۵۳۲۳۰۷۲۲ داخلی 120